Το έργο

Σκοπός

Η μετάβαση από τη γραμμική στην κυκλική οικονομία αποτελεί τη βασική προσέγγιση του έργου ΑΝΑΘΡΕΨΗ, αντικείμενο του οποίου είναι η διερεύνηση και η βελτιστοποίηση της απόδοσης καινοτόμων τεχνολογιών με μεμβράνες για την αποτελεσματική ανάκτηση νερού και θρεπτικών συστατικών (N-NH3, P-PO4) από το υγρό απόρρευμα αναερόβιας χώνευσης υγρών αποβλήτων της βιομηχανίας τροφίμων. Το έργο ΑΝΑΘΡΕΨΗ στοχεύει μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλάνο εργασίας στην επίλυση συγκεκριμένων τεχνικών ζητημάτων και την επίτευξη της απαραίτητης τεχνολογικής προόδου ώστε να καταστεί εφικτή και οικονομικά βιώσιμη η κλιμάκωση μεγέθους σε βιομηχανική κλίμακα μίας ολοκληρωμένης και ελκυστικής για τη βιομηχανία τροφίμων πρακτικής λύσης.

Περιγραφή

Tο έργο είναι διαρθρωμένο σε εννέα ολοκληρωμένες Ενότητες Εργασίας (ΕΕ), με καθορισμένους Στόχους και Παραδοτέα, τα οποία απαντούν σε συγκεκριμένες τεχνολογικές και επιστημονικές προκλήσεις.

Αρχικά, γίνονται ορισμένες προκαταρκτικές ενέργειες ανάπτυξης των τεχνολογιών και καταστρώνεται η βάση δεδομένων του έργου η οποία περιλαμβάνει τα αναγκαία τεχνικά και οικονομικά δεδομένα ώστε να οριοθετηθούν οι κύριες παράμετροι σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας των τεχνολογιών, οι οποίες θα διερευνηθούν στις επόμενες φάσεις του έργου (ΕΕ1).

Στη συνέχεια διερευνώνται σε εργαστηριακή κλίμακα οι δύο εναλλακτικές διεργασίες μεμβρανών, η συνδυασμένη καταβύθιση και απόσταξη διαμέσου μεμβρανών (membrane distillation-MD) (ΕΕ2) και η διήθηση μέσω μεμβρανών νανοδιήθησης (nanofiltration-NF) ή/και αντίστροφης ώσμωσης χαμηλής πίεσης (ultra-low pressure reverse osmosis-ULPRO) (ΕΕ3), ως προς την απόδοσή τους να ανακτούν/διαχωρίζουν θρεπτικά συστατικά και νερό, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόληψη φαινομένων που επηρεάζουν αρνητικά την απόδοση της επεξεργασίας (π.χ., ρύπανση μεμβρανών).

Στη συνέχεια ακολουθεί μία εξελικτική αλληλουχία δράσεων που περιλαμβάνει τη συγκριτική αξιολόγηση των δύο εναλλακτικών διεργασιών με μεμβράνες έναντι της συμβατικής μεθόδου ανάκτησης θρεπτικών μέσω καταβύθισης στρουβίτη, η οποία θα επιτρέψει την επιλογή της βέλτιστης τεχνολογίας με σκοπό το σχεδιασμό και την κατασκευή ενός πιλοτικού συστήματος βιομηχανικής κλίμακας για δοκιμές σε αντιπροσωπευτικό περιβάλλον (ΕΕ4), η υλοποίηση ενός εκτενούς προγράμματος πιλοτικών δοκιμών σε αντιπροσωπευτικό βιομηχανικό περιβάλλον (ΕΕ5), η εργαστηριακή σύνθεση λιπασμάτων από τα ανακτημένα θρεπτικά και η πειραματική εφαρμογή τους σε επιλεγμένες καλλιέργειες (ΕΕ6), και η τελική τεχνικοοικονομική αξιολόγηση με προτάσεις για εφαρμογές και επιχειρηματική αξιοποίηση (ΕΕ7). Οι δύο τελευταίες ενότητες εργασίας περιλαμβάνουν την προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (ΕΕ8) και τη συμμετοχή των δύο εταιρειών σε εμπορικές εκθέσεις (ΕΕ9).

Χρόνια
3
Χρόνια
Εταίροι
3
Εταίροι
Ερευνητές
11
Ερευνητές